Business Owner
Helpdesk
คู่มือการใช้งานแถบแผนกช่วยเหลือ
แผนกช่วยเหลือ จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารระหว่างลูกค้าที่ต้องการข้อมูลกิจกรรมต่างๆจากทางร้าน หรือแจ้งปัญหาติชมร้าน
1. ไปที่ Tab แผนกช่วยเหลือ
longdo_cards
2. แสดงรายการที่สื่อสารกันระหว่างลูกค้าและทางร้านค้า แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
2.1 ทั้งหมด จะแสดงรายการที่เคยสื่อสารกันทั้งหมดของการ์ดนั้น
longdo_cards
2.2 ระหว่างดำเนินการ จะแสดงรายการที่ยังอยู่ระหว่างการสนทนา เมื่อคลิก Accath Note จะขึ้นกล่องข้อความไว้สำหรับร้านค้าใส่ข้อความ และแนบรูปภาพ เมื่อมีการสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Close จากหัวข้อ "ระหว่างดำเนินการ" ข้อมูลรายการนั้นจะย้ายมาที่ "ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว"
longdo_cards
2.3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายการที่เคยสื่อสารกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีการสนทนากันผิดพลาดสามารถคลิกปุ่ม Open แล้วข้อความนั้นจะย้ายไปยัง "ระหว่างดำเนินการ"
longdo_cards
กลับหน้าแรก