Business Owner
Longdo Cards Manual
การให้และใช้ Credits ของสมาชิก
1. การให้ Credits สมาชิก
ขั้นตอนดังนี้
  • กรอกจำนวน Credits และข้อความ Remark กดเพิ่ม Credits
merchant_app
merchant_app
merchant_app
  • แจ้ง Credits ที่มีการเพิ่ม และผลรวมของ Credits ทั้งหมด เมื่อกดที่ผลรวม Credits ในหน้าข้อมูลสมาชิก สามารถตรวจดูข้อมูลการได้รับ Credits ของสมาชิก
merchant_app
merchant_app
merchant_app
2. การใช้ Credits สมาชิก
ขั้นตอนดังนี้
  • กรอกจำนวน Credits และข้อความ Remark กดใช้ Credits
merchant_app
merchant_app
merchant_app
  • Credits ถูกลบออกตามเครดิตที่ใช้ทำกิจกรรม และสามารถตรวจดูข้อมูลการใช้เครดิตได้
merchant_app
merchant_app
merchant_app
กลับหน้าแรก