Business Owner
สมัครเป็นร้านค้าใน Longdo Cards
ท่านสามารถสมัครเป็นร้านค้า (Merchants) ใน Longdo Cards และสร้างบัตรสมาชิกสำหรับลูกค้าของท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงชื่อเข้าใช้
ในการสมัคร ท่านจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ Longdo.COM ก่อน หากท่านยังไม่มี สามารถสมัครได้ฟรีโดยการกดปุ่ม Sign-Up
เมื่อท่านมีบัญชีผู้ใช้ Longdo.COM แล้ว ให้ทำการ ​
Sign-In
เนื่องจากทางเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบัตรสมาชิกของท่านเป็นของร้านค้าของท่านจริง ดังนั้น ในขั้นตอนการสมัคร โปรดเตรียมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุตัวตน ตามรายการดังต่อไปนี้ (สแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG หรือ ZIP)
กรณีบุคคล
1. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของกิจการ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
2. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์
กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราของกิจการ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หากเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว สามารถเริ่มการสมัครได้เลย
เริ่มการสมัคร
หากท่านมีปัญหา, ข้อสังสัยในขั้นตอนการสมัครใดๆ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถ ติดต่อเราได้ ที่นี่ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปหาท่านค่ะ